Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank-koncernen køber finsk bank

Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller undtaget fra registrering i henhold til US Securities ACT af 1933 med ændringer. Værdipapirudstederen har ikke registreret og har ikke intentioner om at registrere nogen del af udbuddet i USA og har ej heller intentioner om at gennemføre en udbudsrunde af værdipapirer i USA.


Den 9. november 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2006
Danske Bank-koncernen har i dag indgået aftale om at købe 100 procent af aktierne i Sampo Bank for 30,1 mia. kr. kontant. Sampo Bank, som købes af Sampo Group, er den tredjestørste bank i Finland og har et bredt filialnet i Finland, datterbanker i Estland, Letland, Litauen samt en nyerhvervet bank i Rusland.

I forbindelse med købet planlægger Danske Bank-koncernen at gennemføre et aktieudbud, der forventes at tilføre banken et provenu på op til 14 mia. kr. Den resterende del af købet finansieres ved udstedelse af Tier 1 hybrid kapital, efterstillet kapital og anden likviditet.

Danske Bank-koncernen styrker sin position i Norden
Med købet af Sampo Bank styrker koncernen sin stilling som en særdeles konkurrencedygtig aktør på hele det nordiske marked.

”Investeringen i Finland sker i overensstemmelse med koncernens strategi om at udbrede sin detailbankforretning i Nordeuropa,” siger ordførende direktør Peter Straarup. ”Med vores fælles bankkoncept – Danske Banking konceptet – har vi skabt den nødvendige platform for udvidelsen. Sampo Bank er attraktiv for Danske Bank-koncernen, fordi bankens detailbankprofil og struktur matcher Danske Bank samt understøtter vor strategi om yderligere geografisk og risikomæssig spredning. Dertil kommer, at den økonomiske vækst i såvel Finland som Estland, Letland og Litauen ligger over EU-gennemsnittet, hvilket giver os et godt grundlag for fortsat vækst,” siger Peter Straarup.

Sampo Bank
Sampo Bank har i Finland 125 filialer og 3475 medarbejdere. I Estland, Letland og Litauen er der 33 filialer med i alt omkring 1100 medarbejdere.

Sampo Banks forretningsmæssige fokus ligger på privatkunder, små og mellemstore erhvervskunder samt på institutionelle kunder. Med 1,1 mio. privatkunder og 100.000 erhvervskunder har Sampo Bank en markedsandel i Finland på 15 procent på privatkundemarkedet og 20 procent på erhvervskundemarkedet. Hovedparten af engagementerne med privatkunderne ligger inden for boligfinansiering. Banken er teknologisk velfungerende med 800.000 netbankkunder.

Størstedelen af bankens aktiviteter har udgangspunkt i Finland, men datterbankerne i Estland, Letland og Litauen har vist betydelig vækst og stigende markedsandele, især inden for boligfinansiering. Sampo Bank er den tredjestørste udenlandsk-ejede bank i de baltiske lande.

For nylig overtog Sampo Bank Industry and Finance Bank i St. Petersborg, som primært betjener større finske erhvervskunder, der har forretninger i Rusland. Denne bank er ligeledes omfattet af købet.

Fremtidsperspektiver
Købet vil understøtte Danske Banks forretningsplatform og medvirke til fremtidig værdiskabelse for bankens aktionærer. Det er forventningen, at Danske Bank-koncernen med købet skaber et særdeles attraktivt grundlag for fremtidig vækst. Integrering af Sampo Bank i Danske Banks it-platform og organisation skønnes at ville kunne skabe årlige omkostnings- og fundingsynergier på 610 mio. kr., som vil have fuld regnskabsmæssig effekt fra 2009. Synergierne vil især ske på it-området og i de administrative funktioner. Det er bankens forventning, at størstedelen af de fornødne fratrædelser kan finde sted ved naturlig afgang.

Frem til 2009 vil Danske Bank afholde integrationsomkostninger på 1,6 mia. kr. til integration af Sampo Banks aktiviteter i Danske Banks platform.

Det er forventningen, at integrationen af Sampo Banks finske aktiviteter på Danske Banks it-platform vil ske i påsken 2008. Det er ikke endeligt besluttet, hvornår de endnu relativt små bankaktiviteter i Estland, Letland, Litauen og Rusland integreres.

Sampo Bank vil blive indpasset i Danske Bank-koncernens organisationsstruktur. Det betyder, at Sampo Banks administrative funktioner - økonomi, produktudvikling, kommunikation, personale samt udviklings- og supportfunktioner - bliver integreret på koncernens internationale platform.

Sampo Bank vil fortsætte som et lokalt bankbrand med egen ledelse.

Danske Bank ser gode muligheder for at styrke Sampo Banks konkurrencekraft på de lokale markeder. Det sker ved, at Sampo Bank vil kunne tilbyde privatkunder et mere komplet produktudbud. Danske Bank forventer bl.a., at koncernens produktpakker vil kunne sælges med succes, som det er sket i de irske banker Northern Bank og National Irish Bank, som Danske Bank købte i 2005.

Sampo Banks erhvervskunder vil også opleve forbedringer. Danske Banks bredere produktpalette, stærke cash management-løsninger og finansielle styrke vil give Sampo Bank bedre muligheder for at konkurrere på det finske marked.

Hertil kommer, at Danske Bank med det solide fodfæste i såvel Finland som Estland, Letland og Litauen får attraktive muligheder for at servicere bankens øvrige kunder, der har forretninger på disse markeder.

Sampo Banks betydelige asset management-aktiviteter og kompetence inden for investeringer i Finland og Østeuropa vil komplementere den øvrige koncerns ekspertise på asset management-området.

Finansiering og kapitalstruktur
Som et led i finansieringen af købet planlægger Danske Bank at gennemføre et aktieudbud, der forventes at tilføre banken et provenu på op til 14 mia. kr. Dette aktieudbud planlægges gennemført, inden effektuering af købet.

Samtidig med købet af Sampo Bank ændrer Danske Bank-koncernen sine kapitalmålsætninger. Ændringerne skal ses i lyset af implementeringen af de nye kapitaldækningsregler (CRD) og den øgede geografiske diversifikation, som købet af Sampo Bank giver den samlede koncern.

Kapitalmålsætningerne ændres således, at målet for kernekapitalprocenten ekskl. hybridkapital er 5,5-6,0 procent, hybridkapital på 1,0-1,5 procent og en solvensprocent på 9-10. Målet for pay-out ratio fastholdes på 30-50 procent, og forventningen til pay-out ratio for 2006 fastholdes på 40 procent af årets overskud efter skat.

Danske Bank forventer, at købet af Sampo Bank vil have en positiv effekt på indtjening pr. aktie (EPS) fra andet halvår 2008.

Myndighedsgodkendelse
Købet skal godkendes af de relevante myndigheder. Godkendelserne forventes at foreligge, således at købet kan effektueres i første kvartal 2007.

Danske Bank afholder i dag pressekonference kl. 10.30 (finsk tid) i Helsinki, Unioninkatu 22, og kl. 14.30 i København, Laksegade 10, Kuppelsalen, samt telekonference for analytikere kl. 17.00. Yderligere oplysninger om telekonferencen og om Danske Banks køb af Sampo Bank kan ses på www.danskebank.dk/ir.

Danske Bank er blevet rådgivet af Morgan Stanley i forbindelse med købet af Sampo Bank.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Steen Reeslev


Kontaktpersoner:
Ordførende direktør
Peter Straarup, telefon (45) 33 44 01 07

Økonomidirektør
Tonny Thierry Andersen, telefon (45) 33 44 11 47

Underdirektør Martin Gottlob,
Investor Relations, telefon (45) 33 44 27 92.


Fremadrettede udsagn
Visse udsagn i denne fondsbørsmeddelelse er fremadrettede udsagn. Andre udsagn end angivelser af faktiske historiske data, inklusive uden begrænsning dem, der vedrører Danske Banks økonomiske stilling, fremtidige forretningsmæssige resultater, forretningsstrategi, ledelsesplaner og mål for den fremtidige drift og forventede synergier og integrationsomkostninger vedrørende købet af Sampo Bank og forventningerne for den samlede koncern er fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er baseret på nuværende forventninger og afgives med forbehold for en række risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske regnskabsmæssige og andre resultater i væsentlig grad adskiller sig fra de forventede fremtidige regnskabsmæssige og andre resultater, som direkte eller indirekte fremgår af de fremadrettede udsagn. Faktorer, der kan medføre, at fremadrettede udsagn i væsentlig grad adskiller sig fra de faktiske resultater er blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, konkurrencemæssige forhold, vanskeligheder med integrationen af Sampo Bank samt rente- og valutakursudsving. Disse udsagn må ikke anses for en tilkendegivelse af, at forudsete begivenheder vil indtræffe, eller at de forventede mål vil nås. De oplysninger, der anføres heri, gælder kun pr. dags dato, og Danske Bank påtager sig ikke noget ansvar for at opdatere nogen af de heri indeholdte fremadrettede udsagn.​