Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ordinær generalforsamling

Den 16. februar 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006

Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2006, kl. 14.00, i Tivolis Koncertsal, København.

Dagsorden
a) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 10 kr. pr. aktie a 10 kr. i udbytte.

b) Bestyrelsens forslag om
at bestyrelsens valgperiode nedsættes til 2 år, dog således at valgperioden for de medlemmer, der blev valgt eller genvalgt i 2004 og 2005 først udløber i 2007, at det maksimale antal generalforsamlingsvalgte medlemmer reduceres til ti, og at § 15.3. om den særlige afgangsregel ophæves, samt
at § 15.4. bliver til ny § 15.3.

Vedtægternes § 15.2. bliver herefter følgende:
"Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen, der vælges for 2 år ad gangen, består af mindst seks og højst ti medlemmer."

c) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes § 15 afgår:
adm. direktør Sten Scheibye
direktør Birgit Aagaard-Svendsen
adm. direktør Alf Duch-Pedersen
direktør Henning Christophersen og
professor Claus Vastrup

Bestyrelsen foreslår genvalg af adm. direktør Sten Scheibye, direktør Birgit Aagaard-Svendsen, adm. direktør Alf Duch-Pedersen, direktør Henning Christophersen og professor Claus Vastrup.

d) Valg af ekstern revision.

I henhold til vedtægternes § 21 afgår:
Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og
KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

e) Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om fornyelse af bemyndigelsen til at lade banken erhverve egne aktier således:

"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalfor-samling - at lade banken - til eje eller pant - erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Ved erhvervelse til eje må købsprisen ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende kurs med mere end 10%."

f) Bestyrelsen foreslår,

  • at binavn "Boligkredit Danmark A/S (Danske Bank A/S)" udgår i vedtægternes § 1.2.,
  • at de i vedtægternes § 6.1. og 6.3. nævnte frister til indtil den 1. marts 2007 at forhøje bankens aktiekapital med indtil 2.700.302.530 kr. forlænges til den 1. marts 2011.
  • at bestyrelsen bemyndiges til at ændre bestemmelsen om indkaldelse af generalforsamlingen i Statstidende og i et eller flere danske dagblade til indkaldelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og i et eller flere dagblade, når og hvis lovforslag herom bliver vedtaget. Vedtægternes § 9.1. får, hvis lovforslaget vedtages uændret for så vidt angår indkaldelse til generalforsamling, følgende ordlyd:

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved en i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og i et eller flere danske dagblade, herunder i et landsdækkende dagblad, efter bestyrelsens bestemmelse indrykket bekendtgørelse med højst fire ugers og mindst otte dages varsel."

Vedtages lovforslaget med angivelse af et andet medie end Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem bemyndiges bestyrelsen til at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed.

  • at der i vedtægternes § 13.2., litra a. sker en sletning af ordene: "om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion, samt forslag". § 13.2., litra a, bliver herefter følgende:

"a. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport."

g) Eventuelle yderligere emner.

En aktionær, advokat Olav Willadsen, har fremsat følgende forslag:

"Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen i Danske Bank at sikre at banken fortsat kan fungere som deponeringssted for deponering med frigørende virkning efter lovgivningen, herunder efter en deponering ved primært at varetage interesserne for de hvis midler er erstattet af penge deponeret i Danske Bank og ikke dem, der allerede har afviklet deres forpligtelser ved den pgl. deponering."

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles via www.danskebank.dk, i bankens filialer eller på telefon 70 10 68 22 til og med den 9. marts 2006.

Bankens Årsrapport 2005 vil være fremlagt i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, København, senest otte dage før generalforsamlingen.​