Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller undtaget fra registrering i henhold til US Securities ACT af 1933 med ændringer. Værdipapirudstederen har ikke registreret og har ikke intentioner om at registrere nogen del af udbuddet i USA og har ej heller intentioner om at gennemføre en udbudsrunde af værdipapirer i USA.


Den 16. november 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006


Læs mere (42kb)

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Steen Reeslev


Kontaktpersoner:
Ordførende direktør
Peter Straarup, telefon (45) 33 44 01 07

Økonomidirektør
Tonny Thierry Andersen, telefon (45) 33 44 11 47

Underdirektør Martin Gottlob,
Investor Relations, telefon (45) 33 44 27 92.


Fremadrettede udsagn
Fremadrettede udsagn Visse udsagn i denne fondsbørsmeddelelse er fremadrettede udsagn. Andre udsagn end angivelser af faktiske historiske data, inklusive uden begrænsning dem, der vedrører Danske Banks økonomiske stilling, fremtidige forretningsmæssige resultater, forretningsstrategi, ledelsesplaner og mål for den fremtidige drift og forventede synergier og integrationsomkostninger vedrørende købet af Sampo Bank og forventningerne for den samlede koncern er fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er baseret på nuværende forventninger og afgives med forbehold for en række risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske regnskabsmæssige og andre resultater i væsentlig grad adskiller sig fra de forventede fremtidige regnskabsmæssige og andre resultater, som direkte eller indirekte fremgår af de fremadrettede udsagn. Faktorer, der kan medføre, at fremadrettede udsagn i væsentlig grad adskiller sig fra de faktiske resultater er blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, konkurrencemæssige forhold, vanskeligheder med integrationen af Sampo Bank samt rente- og valutakursudsving. Disse udsagn må ikke anses for en tilkendegivelse af, at forudsete begivenheder vil indtræffe, eller at de forventede mål vil nås. De oplysninger, der anføres heri, gælder kun pr. dags dato, og Danske Bank påtager sig ikke noget ansvar for at opdatere nogen af de heri indeholdte fremadrettede udsagn.