Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2021: Fremgang fortsætter

Selskabsmeddelelse nr. 9/2021

Resultatet kort fortalt

Vejen frem mod 2023

For to år siden fremlagde vi en ambitiøs plan, og vi gør gode fremskridt med alle vores 2023-ambitioner. Vi har grundlæggende forandret og moderniseret vores IT-udviklingsorganisation, fået omkostningerne på rette spor og iværksat en omfattende Financial Crime Plan, hvor vi allerede nu har skabt synlige resultater i relation til både kvalitet og effektivitet.

Kernen i vores forretning er stærk rådgivning, innovative digitale løsninger og relevante produkter for alle vores kunder. Vores privatkundeaktiviteter vokser støt i de andre nordiske lande. Vi har stærke løsninger til erhvervskunderne. Og vi har allerede et godt momentum i kapitalmarkedsaktiviteterne og er blandt de førende på bæredygtig finansiering i en global kontekst.

Vi fastholder, at vi med vores forretningsmodel under normaliserede forhold kan indfri vores finansielle ambitioner om en omkostningsprocent i den lave ende af 50’erne og en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. Imidlertid er det nødvendigt med justeringer på grund af de væsentlige udfordringer, vi har stået over for i de seneste to år, hvor vi har oplevet skærpet konkurrence og fortsat pres på marginalerne, samtidig med at styrkelsen af compliance-området og håndteringen af fejl i ældre kundesager har haft et væsentligt større omfang og givet os image-udfordringer særligt blandt privatkunderne i Danmark. Endelig ligger vores kapitalbehov endnu ikke på et normalt niveau, hovedsageligt grundet uafklarede regulatoriske forhold.

På grundlag af samlede indtægter på mere end 43 mia. kr. og omkostninger på ca. 23,5 mia. kr. samt et normaliseret kapitalniveau forventer vi at opnå en omkostningsprocent i midten af 50’erne og en egenkapitalforrentning på 8,5-9 pct. i 2023. Denne forventning bygger på det solide fundament, vi har opbygget, og at vi målrettet eksekverer vores forretningsmæssige prioriteter, kombineret med at vi nedbringer de strukturelle omkostninger. Dette vil ske på baggrund af de fremskridt, vi har gjort med at forbedre og digitalisere processer, en løbende og naturlig tilpasning af vores organisation og styring af også vores øvrige omkostninger.

”Vi har nu et klarere fokus på at øge vores kommercielle momentum, samtidig med at vi nedbringer omkostningerne på en holdbar måde, og vores reviderede finansielle målsætninger er derfor stadig ambitiøse og vil sikre vækst også efter 2023. Vi vil fokusere på at udbygge vores stærke position og momentum blandt vores LC&I- og erhvervskundesegmenter ved at udnytte vores førende position til fortsat at skabe værdi for kunderne, samtidig med at vi understøtter deres grønne omstilling. Vi vil fokusere på at skabe fornyet momentum i privatkundeforretningen i Danmark, idet vi sigter efter at styrke vores position blandt de unge kunder og give de kunder, der efterspørger ekspertrådgivning, digitale services og bæredygtige produkter, endnu bedre løsninger. Et større fokus på partnerskaber vil ligeledes sikre, at vi fortsætter vores vækst og forbedrer rentabiliteten i vores privatkundeforretning på tværs af de nordiske lande.”

Carsten Egeriis
Administrerende direktør i Danske Bank

Stærkt opsving i de nordiske økonomier

Alle de nordiske økonomier er inde i et økonomisk opsving efter pandemien med stærk beskæftigelse og privatforbrug, selvom der også er en vis frygt for inflation og mangel på arbejdskraft. I Danmark er økonomien stort set på fuld kraft igen efter corona-krisen, og opmærksomheden er flyttet til at reducere risikoen for overophedning. Selvom økonomien klarer sig godt, medvirker regeringens hjælpepakker fortsat til en afdæmpet kreditefterspørgsel hos bankerne i Danmark. Udfasningen af hjælpepakkerne vil sandsynligvis betyde større udlån hos bankerne fra 1. halvår 2022, hvilket vil understøtte vores indtægter.

Kreditkvaliteten er stadig stærk, og vi ser fortsat et mere normalt nedskrivningsniveau end i 1.-3. kvartal 2020.

God performance bag stigning i indtægterne

Vi har i 1.-3. kvartal styrket vores position inden for kapitalmarkedsaktiviteterne og har både bevaret vores position som den førende nordiske bank inden for transaktioner i Debt Capital Markets og vundet markedsandele på Equity Capital Markets-området. Dette understøttes af vores globalt set stærke position inden for bæredygtig finansiering.

Derudover ser vi nu effekten af vores arbejde med at udnytte de favorable markedsvilkår til øgede aktiviteter på investeringsområdet, ligesom det øgede momentum supplerer en mere stabil udvikling i andre indtægtsposter, hvilket gav en stigning på 4 pct. i de samlede indtægter i forhold til samme periode sidste år.

Sammen med lave nedskrivninger som følge af en stærk kreditkvalitet og et fald på 2 pct. i omkostningerne som følge af vores vedvarende fokus på en generel nedbringelse af det samlede omkostningsniveau, betød dette, at egenkapitalforrentningen steg fra 2,3 pct. i 1.-3. kvartal 2020 til 7,3 pct. i 1.-3. kvartal i år.

”Vi så en fortsat positiv udvikling i de forskellige indtægtsposter i 1.-3. kvartal 2021 som følge af god vækst i mange af vores segmenter. Vi har stabiliseret nettorenteindtægterne, hvilket kompenserer for det fortsatte pres på marginalerne, mens vores stærke performance på kapitalmarkederne og store transaktioner samt god aktivitet med erhvervs- og privatkunderne skabte en meget positiv udvikling i nettogebyrindtægterne. Vores omkostningstiltag betyder, at omkostningerne fortsat falder, og dette er noget, vi prioriterer, for at vi kan blive en endnu mere effektiv bank.”

Stephan Engels
CFO, Danske Bank

Den gradvise genåbning af samfundet efter nedlukningerne som følge af corona-pandemien har betydet en stigning i aktiviteten hos privatkunderne, mens aktivitetsniveauet stadig er afdæmpet blandt erhvervskunderne, og kreditefterspørgslen endnu ikke er tilbage på niveauet fra før corona-krisen.

Investeringsaktiviteten steg imidlertid, og vi så en stigning i kapital under forvaltning. Derudover er vores partnerskaber stadig en hoveddrivkraft bag væksten på tværs af de nordiske lande.

Der var i 1.-3. kvartal 2021 en stigning i resultat før skat på 2,1 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år, hovedsageligt som følge af lavere nedskrivninger på udlån og lavere omkostninger til Better Bank-planen.
Den økonomiske aktivitet steg i 1.-3. kvartal 2021 i takt med den gradvise genåbning af samfundet, og det resulterede i øget efterspørgsel efter rådgivning i forbindelse med kapitalmarkedstransaktioner og efter bæredygtig finansiering og investeringsløsninger.

Vi arbejdede fortsat sammen med kunderne for at hjælpe dem med at tilpasse sig forholdene på markederne efter corona-krisen og med den grønne omstilling. Vi lå således fortsat nr. ét blandt bankerne i Norden inden for transaktioner i både Debt Capital Markets og i Equity Capital Markets målt på volumen i 1.-3. kvartal 2021, hvilket både resulterede i rekordhøje gebyrindtægter fra vores kapitalmarkedsaktiviteter og bekræftede vores position som den førende nordiske bank inden for bæredygtig finansiering.

Resultat før skat for 1.-3. kvartal 2021 var 4,1 mia. kr. højere end for samme periode sidste år og udgjorde som følge af betydeligt lavere nedskrivninger på udlån og højere indtægter 4,9 mia. kr.
Danica Pension leverede et solidt afkast til kunderne, og aktiver under forvaltning steg 9 pct. som følge af de gunstige vilkår på de finansielle markeder.

Præmieindtægterne steg 39 pct. i forhold til samme periode året før, hvilket var et udtryk for, at vi har en stærk position på markedet, og at flere erhvervskunder har valgt Danica. Den stærke position er opnået på baggrund af solide investeringsafkast, stærk rådgivning, markedsledende sundhedstilbud og vores fokus på ESG-området (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) samt grønne investeringer.

Resultat af forsikringsaktiviteter steg 19 pct. til 1,6 mia. kr. på baggrund af en forbedret syge- og ulykkesforretning, gode investeringsresultater og en sund underliggende forretning, der vokser hurtigt.
I Nordirland arbejder vi fortsat på at blive en mere effektiv, geografisk diversificeret og digitalt funderet bank.

Resultat før skat for 1.-3. kvartal 2021 var 217 mio. kr. højere end i samme periode året før som følge af lavere nedskrivninger på udlån.

Forventninger til 2021

Vi fastholder forventningerne om et resultat efter skat for 2021 på mere end 12 mia. kr.

Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00