Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2008

Pressemeddelelse: Årets resultat i Danske Bank: 1.036 mio. kr. efter skat.

Danske Bank har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2008. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens resultat efter skat udgjorde 1,0 mia. kr. i forhold til 14,9 mia. kr. i 2007 og ligger under forventningen ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2008.

  • Indtægterne i koncernens hovedindtægtskilde – bankaktiviteterne – udviklede sig robust. De kapitalmarkedsrelaterede forretningsområder Danske Markets, Danske Capital og Danica Pension var i høj grad præget af uroen på de finansielle markeder. Indtjeningen fra handelsaktiviteter var dog meget gunstig i fjerde kvartal.

  • Resultatet er påvirket af individuelle nedskrivninger på udlån på 8,8 mia. kr. Herudover har den fortsat negative økonomiske udvikling i januar 2009 ført til en beslutning om en porteføljenedskrivning på 3,3 mia. kr. på koncernens udlån samt en nedskrivning af goodwill på 3,1 mia. kr. vedrørende særligt National Irish Bank i Irland. Den finansielle krise, faldende aktivværdier samt opbremsningen i den økonomiske vækst på koncernens markeder var årsag til det utilfredsstillende høje niveau for nedskrivninger.

  • Omkostningerne var på niveau med 2007 og bedre end forventet, hvis der ses bort fra nedskrivninger af goodwill og den provision på 0,6 mia. kr., som Danske Bank betaler for at deltage i den danske statsgarantiordning for pengeinstitutters indlåns- og gældsforpligtelser, der løber fra den 5. oktober 2008 og til og med 30. september 2010. Når omkostningerne udvikler sig bedre end forventet, skyldes det lavere integrationsomkostninger, og at koncernen realiserer synergier. Som følge af den økonomiske udvikling er det desuden besluttet at reducere bonusudbetalinger markant overalt i koncernen for 2008. Direktionen får ikke bonus.

  • Koncernen har nu afsluttet de senere års større integrationsprojekter. For at tilpasse antallet af medarbejdere til det lavere aktivitetsniveau vil medarbejderstaben i Danmark blive reduceret med ca. 350 medarbejdere.

  • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at koncernen vælger at søge om statsligt kapitalindskud. Det er forventningen, at koncernen vil optage hybrid kernekapital på ca. 26 mia. kr. Herefter vil koncernens kapitalgrundlag være yderligere styrket til at kunne modstå de tab, recessionen uvægerligt medfører, og til samtidig at opretholde en rimelig udlånsaktivitet.

  • Kernekapital- og solvensprocenten er opgjort til henholdsvis 9,2 og 13,0. Opgjort pr. 31. december 2008 vil kapitalindskuddet medføre, at koncernens kernekapitalprocent forventes øget til ca. 12 og solvensprocenten forøget til ca. 16.

  • Resultatudviklingen i 2009 vil afhænge af den makroøkonomiske udvikling på koncernens primære markeder samt udviklingen på kapitalmarkederne. På grund af den generelle økonomiske udvikling ventes niveauet for nedskrivninger på udlån fortsat at være højt i 2009. De turbulente forhold i fjerde kvartal 2008 forventes dog at være ekstraordinære.

  • De robuste bankaktiviteter, nødvendig udvidelse af rentemarginalen i 2008, stram omkostningsstyring samt fortsat stærk fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring medvirker til, at koncernen har et godt fundament for fremtiden.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "I 2008 kom den globale økonomi i den grad i modvind med ekstrem turbulens og stort pres på de finansielle markeder. Vi gennemlever den værste krise siden depressionen i trediverne. Det er en udvikling, der påvirker alle banker også Danske Bank, der må konstatere tab og hensættelser af en størrelse, vi ikke havde forudset. Samtidig viser regnskabet, at den traditionelle bankforretning er meget robust og viser en stigning i indtægterne på 5 pct. i forhold til året før. Det er sket i den mest turbulente periode, vi nogensinde har oplevet, og viser trods modvind god indtjeningskraft."

Med venlig hilsen
Danske Bank


Kontaktpersoner:

Torsdag den 5. februar 2009 fra kl. 11.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Se Danske Banks interaktive regnskab på: www.danskebank.com/interaktivtregnskab 

Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 11.00. Præsentationen kan følges live på www.danskebank.com. Her vil præsentationsmaterialet også blive tilgængeligt.