Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Pressemeddelelse: Resultat på 1,6 mia. kr. efter skat i første kvartal 2009

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første kvartal 2009. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter: 

  • Danske Bank koncernens resultat efter skat udgjorde 1,6 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i første kvartal 2008. Resultatet er påvirket af store nedskrivninger på udlån, som i betydeligt omfang er opvejet af markant øgede handelsindtægter. Samlet set er resultatet mindre tilfredsstillende, om end bedre end forventet.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde i første kvartal 8,0 mia. kr. mod 0,5 mia. kr. i første kvartal 2008 og 9,2 mia. kr. i fjerde kvartal 2008. Individuelle nedskrivninger på udlån særligt til små og mellemstore virksomheder udgør 6,4 mia. kr. og porteføljenedskrivninger på primært finansielle modparter udgør 1,6 mia. kr. Individuel nedskrivning relateret til bankens andel af statsgarantiordningen (Bankpakke 1) udgør 0,3 mia. kr.

  • De samlede indtægter på 17,2 mia. kr. i første kvartal ligger på det højeste niveau i koncernens historie for et enkelt kvartal og er især skabt af det exceptionelt gode resultat i Danske Markets samt en solid indtjeningskraft i bankaktiviteterne.

  • Omkostningerne var på niveau med 2008, når der ses bort fra provisionen til den danske stat på 0,6 mia. kr.

  • Den økonomiske situation og usikkerheden om fremtiden medfører en naturlig tilbageholdenhed med gældsætning i virksomheder og husholdninger. Koncernen har dog i første kvartal et pænt udlånsniveau til kernekunderne. I alt er der foretaget nye udlån, inklusive fornyelser, i Danmark til virksomheder og private for henholdsvis 17 og 9 mia. kr. i kvartalet og for henholdsvis 71 og 39 mia. kr. det seneste år.

  • Kernekapital- og solvensprocenten er ultimo første kvartal 2009 opgjort til henholdsvis 9,0 og 12,9.

  • Koncernen har opnået tilsagn fra den danske stat om ansvarligt lån i form af hybrid kernekapital på 26 mia. kr. Lånet vil øge koncernens kernekapitalprocent til 12 og solvensprocent til 16. Låneaftalen indeholder en option for koncernen til at konvertere dele af lånet til aktiekapital.

  • Resultatudviklingen gennem 2009 vil især afhænge af den makroøkonomiske udvikling på koncernens primære markeder samt udviklingen på kapitalmarkederne. På grund af den generelle økonomiske udvikling ventes nedskrivninger på udlån at blive høje i 2009. De turbulente forhold ventes dog gradvist at aftage.


Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Vi har i første kvartal haft rekordhøje indtægter, men niveauet for hensættelser er samtidig ekstraordinært højt. Det afspejler de vanskelige vilkår på markederne. I første kvartal har vi ud over den globale finansielle krise oplevet en dyb global recession. Koncernens solide indtjeningskraft og kapitalgrundlag medvirker til, at koncernen har et godt fundament til at modstå effekterne af den økonomiske lavkonjunktur".

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Se Danske Banks interaktive regnskab på: www.danskebank.com/interaktivtregnskab