Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2011

Årets resultat i Danske Bank: 1,7 mia. kr. efter skat.

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2011. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter.

 • Danske Bank koncernen opnåede i 2011 et resultat før skat på 4,2 mia. kr. Efter skat blev resultatet 1,7 mia. kr. Resultatet var lavere end ventet som følge af betydelig finansiel uro og økonomisk tilbageslag i 2. halvår 2011.

 • Koncernens indtægter udgjorde 43,4 mia. kr. og faldt 6 pct. sammenlignet med 2010. Indtægterne var især påvirket af faldende indtjening fra forsikringsaktiviteter.

 • Nettorenteindtægterne udgjorde 23,5 mia. kr. og lå stort set på niveau med 2010. De gennemførte renteforhøjelser har påvirket nettorenterne positivt i sidste del af 2011.

 • Handelsindtægterne udgjorde 7,3 mia. kr. og udviklede sig tilfredsstillende i 1. halvår. I 2. halvår blev handelsindtægterne negativt påvirket af den globale finansielle uro.

 • Omkostningsniveauet var uforandret i forhold til 2010.

 • Nedskrivninger på udlån udgjorde 13,2 mia. kr. og faldt 5 pct. i forhold til 2010. Årets nedskrivninger relaterede sig primært til erhvervsejendomme i Irland og Nordirland samt landbrug, erhvervsejendomme og privatkunder i Danmark.

 • Udlån og indlån lå stort set på niveau med ultimo 2010. I Danmark blev der foretaget nye udlån, eksklusive repoudlån for 48,4 mia. kr. Heraf var 22,2 mia. kr. udlån til privatkunder.

 • Koncernen havde ultimo 2011 solide kernekapital- og solvensprocenter på henholdsvis 16,0 og 17,9 mod 14,8 og 17,7 ultimo 2010.

 • Bankens stærke finansielle position blev bekræftet af EBA’s (European Banking Authority’s) kapitaltest, som blev offentliggjort i december 2011. Danske Bank klarede testen godt med et kapitalniveau, der lå væsentligt over EBA’s grænse.

 • Koncernen har i 2011 udstedt særligt dækkede obligationer og senior funding for i alt 59,1 mia. kr. Markedet for længereløbende funding blev generelt stærkt begrænset i løbet af 2. halvår. Uanset dette gennemførte koncernen de planlagte udstedelser for 2011.

 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2011.

 • Udsigterne for 2012 varsler om fortsat usikkerhed på de globale kreditmarkeder og generel opstramning af statsbudgetter. Betingelserne for vækst i økonomierne forekommer derfor begrænsede. Det er således koncernens forventning, at der vil være meget lav vækst i de europæiske økonomier i 2012.

 • Resultatet for 2012 forventes at blive på et fortsat lavt niveau. Resultatforventningen er dog behæftet med betydelig usikkerhed på grund af det økonomiske klima. Det vurderes, at de samlede nedskrivninger fortsat vil være på et højt niveau i 2012.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler i forbindelse med regnskabet: "Sidste halvdel af året har været præget af betydelig finansiel uro og økonomisk tilbageslag. Det har påvirket resultatet, der er lavere, end vi forventede ved årets begyndelse. Til gengæld kan vi glæde os over, at målinger på tværs af koncernen viser, at vores kunder bliver stadig mere tilfredse med os. Samtidig er der iværksat en række initiativer, der skal styrke indtjeningen, forbedre kundetilfredsheden yderligere og sikre en konkurrencedygtig forretning fremover".

Danske Bank


Kontaktpersoner
Kontaktpersoner den 9. februar 2012 fra kl. 11:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/regnskab.

Pressemøde
Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 11.00.

Telekonferencen
Der holdes telekonference kl. 15.30.