Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Resultat på 1,5 mia. kr. efter skat i 1. kvartal 2013

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2013. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter.

  • Danske Bank opnåede i 1. kvartal 2013 et resultat af kerneaktiviteterne på 2,8 mia. kr. før skat, en stigning på 9 pct. i forhold til samme periode sidste år. Efter skat blev resultatet 1,5 mia. kr., en stigning på 0,7 mia. kr. Resultatet var lavere end forventet.
  • Koncernens indtægter udgjorde 10,1 mia. kr. mod 11,8 mia. kr. i 1. kvartal 2012. Udviklingen skyldtes primært fald i nettorenteindtægterne og handelsindtægterne. Faldet i handelsindtægterne skal ses på baggrund af lavere aktivitet i 1. kvartal i år og ekstraordinært høje indtægter i 1. kvartal sidste år.
  • Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter steg 0,2 mia. kr. Resultatet var positivt påvirket af, at der kunne indtægtsføres risikotillæg.
  • Omkostningerne faldt 7 pct. Faldet skyldtes hovedsageligt, at omkostningerne i 1. kvartal 2012 indeholdt en nedskrivning af rettighederne til anvendelse af navnet Sampo Bank.
  • Nedskrivninger på udlån for kerneaktiviteterne faldt med 50 pct. år til år. Faldet skyldtes hovedsageligt betydeligt lavere nedskrivninger i Personal Banking og Business Banking. Resultat før skat for non-core aktiviteterne blev kraftigt forbedret som følge af et stort fald i nedskrivningerne, især på erhvervsejendomme i Irland
  • De samlede ind- og udlån lå stort set på niveau med ultimo 2012.
  • Danske Bank havde en solid kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) på 15,1 pct. og en solvensprocent på 21,6 pct. mod henholdsvis 12,0 pct. og 17,6 pct. ultimo 1. kvartal 2012. Kapitaludvidelsen i oktober 2012 forbedrede Danske Banks kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) med 0,9 procentpoint.
  • Egenkapitalforrentningen steg til 4,3 pct. p.a.
  • Danske Bank fastholder udmeldingen i årsrapporten for 2012 om, at årets resultat for 2013 forventes at blive i intervallet 7,5-10,0 mia. kr. Selv om året fik en træg start i 1. kvartal 2013 som følge af det lave renteniveau og lavere udlåns- og handelsaktivitet, forventes de gennemførte og planlagte tiltag at reducere effekten heraf.

Ordførende direktør Eivind Kolding udtaler i forbindelse med regnskabet: "Vores strategiarbejde går fremad, og strategien implementeres i hele organisationen. Vi har gennemført tiltag i alle forretningsenheder for at forbedre lønsomheden, og i de kommende kvartaler vil vi fortsat arbejde med tiltag, som skal forbedre kundefokus og kundetilfredshed og hjælpe os med at nå vores langsigtede finansielle mål.

I første kvartal har vi halveret nedskrivningerne på udlån for kerneaktiviteterne, og omkostningerne udvikler sig som planlagt. Indtægterne er dog ikke tilfredsstillende, og derfor lever periodens resultat ikke op til vores forventninger."

Kontaktpersoner
Ordførende direktør Eivind Kolding, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66

Telekonferencen
Der holdes telekonference den 2. maj 2013 kl. 14.30.
Telekonferencen kan følges direkte på www.danskebank.com/webcast.

For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til www.danskebank.com/regnskab.