Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2013

Resultat i de første tre kvartaler af 2013: 5,2 mia. kr. efter skat. Forventningen til årets resultat nedjusteres.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Resultaterne for tredje kvartal viser visse fremskridt, men markedsvilkårene er stadig vanskelige. For fortsat at være konkurrencedygtige og levere langsigtet værdi til vores kunder og aktionærer, er det nødvendigt, at vi sætter kunderne meget mere i centrum, forenkler vores drift og øger effektiviteten betydeligt.

Den bedste vej til langsigtet lønsomhed er tilfredse kunder. Vi vil derfor fortsat investere i udvikling af førende produkter og serviceydelser til vores kunder, samtidig med at vi reducerer omkostninger til ikke-kundevendte aktiviteter væsentligt. Derudover vil vi målrette vores aktiviteter på det irske marked. Fremadrettet vil vores aktiviteter alene omfatte Corporates & Institutions, hvor vi har en stor konkurrencefordel i kraft af vores internationale tilstedeværelse og store erfaring. Jeg er sikker på, at disse initiativer vil bringe os et skridt nærmere mod at realisere Danske Banks fulde potentiale. Vi fastholder det langsigtede mål om en egenkapitalforrentning efter skat over 12 pct. Dog justerer vi vores mål for 2015 fra over 12 pct. til 9 pct., idet vi forventer fortsat svære makroøkonomiske vilkår og lave renteniveauer".

Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

1.-3. kvartal 2013 i forhold til 1.-3. kvartal 2012

  • Danske Bank opnåede et resultat af kerneaktiviteterne på 8,3 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 5,2 mia. kr. svarende til en stigning på 45 pct.
  • Indtægter i alt udgjorde 29 mia. kr. og faldt med 15 pct. Udviklingen skyldtes primært et fald i handelsindtægterne på grund af vanskelige markedsvilkår og et fald i indtægter fra forsikringsaktiviteter.
  • Omkostningerne faldt med 3 pct. til 17,5 mia. kr.
  • Nedskrivninger på udlån af kerneaktiviteterne faldt med 47 pct. til 3,3 mia. kr. Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions havde alle lavere nedskrivninger i forhold til 1.-3. kvartal 2012.
  • Nedskrivninger på udlån i Non-core aktiviteterne faldt fra 3,7 mia. kr. til 1,0 mia. kr.
  • Koncernen havde ultimo 3. kvartal 2013 en kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) og en solvensprocent på henholdsvis 14,2 og 19,1 mod 14,5 og 21,3 ultimo 2012.

3.kvartal 2013 i forhold til 2. kvartal 2013

  • Danske Bank opnåede for 3. kvartal 2013 et resultat af kerneaktiviteterne på 2,6 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 1,5 mia. kr. Resultatet lever ikke op til vores ambitioner.
  • Indtægter i alt udgjorde 9,1 mia. kr. og faldt med 8 pct. Nettorenteindtægterne steg med 2 pct., mens handelsindtægterne faldt på grund af vanskelige markedsvilkår i det meste af 3. kvartal.
  • Omkostningerne udgjorde 5,5 mia. kr. og faldt med 8 pct.
  • Nedskrivninger på udlån for kerneaktiviteterne var stort set uændrede på 1,0 mia. kr., hvilket afspejler bedre makroøkonomiske vilkår på vores kernemarkeder.  

Omkostninger
Vi fortsætter vores investeringer i udvikling af førende produkter og serviceydelser til vores kunder. Samtidig reducerer vi omkostningerne til primært ikke-kundevendte aktiviteter væsentligt. Det medfører besparelser på 1 mia. kr. med fuld effekt i 2014. Besparelserne opnår vi ved at gøre interne funktioner mere strømlinede og effektive og reducere eksterne omkostninger.

Irland
Forretningen i Irland målrettes til alene at omfatte Corporates & Institutions-aktiviteter. Det betyder, at salg af nye produkter og services til Personal Banking og Business Banking-kunder ophører med øjeblikkelig virkning. Eksisterende kunder vil blive betjent af Non-core, og kundeforholdene vil blive afviklet. Vi vil tage de skridt, der er nødvendige for at hjælpe kunderne gennem denne proces. Danske Bank i Nordirland er ikke omfattet af denne ændring og vil fortsat være en del af Danske Banks kerneforretning.

Forventninger
Forventningen til resultatet for 2013 nedjusteres fra 6,5-9 mia. kr. til 6-8 mia. kr. Dette skal ses på baggrund af resultatet for 3. kvartal, men skyldes også omkostninger til restrukturering af aktiviteterne i Irland og fremskyndelse af besparelser.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Thomas F. Borgen, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chef for Investor Relations Julie Quist, telefon 45 14 07 92

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30. Telekonferencen kan følges direkte på www.danskebank.com/telekonference

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab