Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2012

Årets resultat i Danske Bank: 4,7 mia. kr. efter skat.

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2012. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

 • Danske Bank koncernen opnåede i 2012 et resultat på 8,6 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 4,7 mia. kr. og steg 3,0 mia. kr. i forhold til 2011. Resultatet var samlet set som forventet.
 • Koncernens initiativer på indtjeningssiden, forbedrede forhold på kapitalmarkederne og et stærkt fokus på omkostningerne betød fremgang i koncernens resultat på trods af de lave renteniveauer.
 • De samlede indtægter udgjorde 47,7 mia. kr. og steg 10 pct. i forhold til 2011.
 • Forbedrede forhold på kapitalmarkederne medførte en fremgang i handelsindtægterne, der udgjorde 8,9 mia. kr. og steg 22 pct. i forhold til 2011. Aktivitetsniveauet har været relativt højt gennem hele perioden.
 • Omkostningerne var lidt højere end i 2011. Omkostningsprocenten er dog forbedret fra 59,9 pct. i 2011 til 55,8 pct. i 2012.
 • Nedskrivninger på udlån var 5 pct. lavere end i 2011 og har været faldende hvert kvartal siden 4. kvartal 2011. Faldet skyldes hovedsageligt lavere nedskrivninger i Danmark, Nordirland og Irland (inklusive Non-core).
 • Koncernens rating blev i 2. kvartal 2012 nedgraderet af Moody’s og Standard & Poor’s (S&P).
 • Koncernen udstedte nye aktier for et beløb på 7,1 mia. kr. ultimo oktober 2012 for at fremskynde opfyldelsen af rating- og kapitalmål. S&P’s rating af koncernen ændrede sig umiddelbart efter fra stabilt til positivt outlook.
 • Koncernen havde ultimo 2012 en solid kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) på 14,5 og en solvensprocent på 21,3 mod henholdsvis 11,8 og 17,9 ultimo 2011.
 • Ved udgangen af 2012 var koncernens Liquidity Coverage Ratio (LCR) 121 pct., hvilket er et godt stykke over det forventede minimumskrav fra 2015.
 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2012.
 • Koncernen forventer, at resultatet efter skat for 2013 vil blive 7,5-10,0 mia. kr., svarende til en egenkapitalforrentning efter skat på 5,5-7,0 pct.

Ordførende direktør Eivind Kolding udtaler i forbindelse med regnskabet: "Det er det bedste resultat siden 2007 og klart et skridt i den rigtige retning. De indtjeningstiltag, vi har taget initiativ til, begynder at slå igennem. Det har sammen med forbedrede forhold på kapitalmarkederne og et stærkt fokus på omkostningerne betydet fremgang i 2012. Vi er i fuld gang med at implementere vores nye strategi, der skal sikre, at vi når vores mål i 2015".

Danske Bank

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner den 7. februar 2013 fra kl. 10.00
Ordførende direktør Eivind Kolding, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Pressemøde
Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 10.00.
Du kan følge en live webcast fra pressemødet.

Telekonferencen
Der holdes telekonference kl. 15.00.
Du kan følge en live webcast fra telekonferencen (kun på engelsk).

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab.