Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsresultat på 9,4 mia. kr. efter skat. Forventningerne til året opjusteres til et resultat efter skat på over 16 mia. kr.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første halvår 2015.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Vores brede forretningsmodel betød, at vi på trods af negative renter leverede et tilfredsstillende resultat for 1. halvår 2015. Resultatet skyldes høj kundeaktivitet, forbedrede makroøkonomiske forhold og faldende nedskrivninger.

Vores underliggende forretning fortsatte den positive udvikling i takt med, at vi eksekverede vores strategi om at blive en mere kundefokuseret, enkel og effektiv bank. Vi lancerede en række innovative løsninger på tværs af vores markeder, styrkede relationerne til vores kunder og havde en fortsat positiv kundeudvikling.

Forventningerne til resultatet efter skat for 2015 opjusteres til over 16 mia. kr. på baggrund af højere indtægter og lavere nedskrivninger."

Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab.
Her følger udvalgte hovedpunkter:

1. halvår 2015 mod 1. halvår 2014

 • Danske Bank opnåede i 1. halvår 2015 et resultat af kerneaktiviteterne på 12,1 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 9,4 mia. kr., hvilket er en forbedring på 36 pct. i forhold til 1. halvår 2014. Resultatet er tilfredsstillende og baseret på øget kundeaktivitet, forbedrede makroøkonomiske forhold og fortsat lavere nedskrivninger.
 • Egenkapitalforrentningen efter skat var 12,5 pct. p.a. mod 9,4 pct. p.a. for 1. halvår 2014, og vi er godt på vej til at indfri vores 2015-mål for egenkapitalforrentningen.
 • Indtægter i alt udgjorde 23,2 mia. kr. og steg 6 pct.
  • Nettorenteindtægterne, der udgjorde 10,8 mia. kr., var på niveau med 1. halvår 2014. Den lave rente lagde pres på nettorenteindtægterne, men det blev opvejet af et fald i fundingomkostningerne efter indfrielsen af den hybride statskapital i april 2014, øget investeringsafkast og en positiv udvikling i udlånet.
  • Der var øget kundeaktivitet i bankenhederne, høj kundeaktivitet inden for refinansiering af realkreditlån og en positiv udvikling i Danske Capital. Det påvirkede nettogebyrindtægterne, der steg 18 pct. til 6,1 mia. kr.
  • Handelsindtægterne udgjorde 4,2 mia. kr. i første halvår 2015 og steg 2 pct. i forhold til 1. halvår 2014, hvor handelsindtægterne var positivt påvirket af salget af bankens aktier i Nets. I 1. halvår i år var udviklingen positivt påvirket af både øget kundeaktivitet og kursreguleringer – især i 1. kvartal.
 • Driftsomkostningerne faldt 2 pct. til 10,8 mia. kr. i 1. halvår 2015. Vores fortsatte fokus på omkostningerne betød, at omkostningsprocenten i 1. halvår 2015 blev forbedret til 46,4 trods øget kundeaktivitet. Nedskrivninger på kerneaktiviteterne fortsatte med at falde og faldt 78 pct. til 0,3 mia. kr. Dette afspejlede en fortsat forbedring af de makroøkonomiske forhold og en forbedring af vores kunders økonomi.
 • Nedskrivningerne svarer til en tabsprocent på 0,03 pct. p.a. mod 0,14 pct. p.a. ultimo juni 2014.
 • Samlet udlån steg 2 pct., og samlet indlån steg 10 pct. i forhold til ultimo 2014. Udlånet steg i alle bankenhederne, mens det især var Corporates & Institutions, der bidrog til stigningen i indlånet.

2. kvartal 2015 i forhold til 1. kvartal 2015

 • Resultatet før skat blev i 2. kvartal 2015 på 5,8 mia. kr. mod 6,4 mia. kr. i 1. kvartal 2015. Faldet skyldtes primært de ekstraordinært høje handelsindtægter i 1. kvartal.
 • Indtægter i alt faldt 10 pct. i forhold til 1. kvartal. Det skyldtes især lavere indtægter i forsikringsaktiviteterne og et fald i handelsindtægterne, der i 1. kvartal var positivt påvirket af høj kundeaktivitet i Corporates & Institutions og positive kursreguleringer i Group Treasury.
 • Nettorenteindtægterne steg 4 pct. Stigningen skyldtes blandt andet en positiv udvikling i den gennemsnitlige udlånsvolumen i forretningsenhederne, og at der i 2. kvartal var en rentedag mere end i 1. kvartal.
 • I 2. kvartal 2015 kunne vi tilbageføre 0,2 mia. kr. netto på nedskrivninger på udlån for kerneaktiviteterne, hvor vi i 1. kvartal foretog nedskrivninger på 0,5 mia. kr. Det er første gang siden 1. kvartal 2007, at vi har kunnet foretage nettotilbageførsler. Udviklingen i nedskrivningerne skyldtes et konstant fokus på kreditkvaliteten i vores udlån og forbedrede makroøkonomiske forhold.

Solide kapital- og solvensprocenter
Koncernen havde ultimo juni 2015 en egentlig kernekapitalprocent på 14,3 og solvensprocent på 18,7 mod henholdsvis 15,1 og 19,3 ultimo 2014. Danske Bank har fortsat en robust likviditetsposition med en Liquidity Coverage Ratio (LCR) på 130 pct. ultimo juni 2015.

Den 30. marts 2015 igangsatte vi et aktietilbagekøbsprogram på op til 5 mia. kr. Ultimo juni 2015 var der tilbagekøbt aktier for 1,9 mia. kr. Tilbagekøbet forventes afsluttet senest ved årets udgang.

Rating-målsætninger for 2015 opfyldt
Ratinginstituttet Moody’s hævede i juni Danske Banks lange rating til A2 og den korte rating til P-1. I juli ændrede Standard & Poor’s udsigt for den lange rating på A til ”stabil”. Bankens ratings lever hermed op til den strategiske målsætning for 2015.

Ny organisering af aktiviteterne i Nordirland
Aktiviteterne i Nordirland vil fremover blive organiseret som et selvstændigt forretningsområde i stedet for som hidtil, hvor de har været en del af Personal Banking og Business Banking. Efter en gennemgang af forretningen vurderer vi, at der er begrænsede synergier mellem Nordirland og vores nordiske markeder, og at vi med den nye organisering får bedre muligheder for at skabe værdi for vores nordirske kunder, udbygge markedspositionen og styrke indtjeningen. Ændringen har virkning fra 1. januar 2016, hvor Danske Bank i Nordirland vil indgå som et selvstændigt forretningsområde i rapporteringen.

Forventninger til året opjusteres
Årets resultat efter skat for 2015 forventes nu at blive på over 16 mia. kr. Dermed opjusteres vores forventninger i forhold til det tidligere kommunikerede niveau på over 14 mia. kr. Forventningen om et højere resultat for året skyldes hovedsageligt den positive udvikling i koncernens indtægter, der er understøttet af høj kundeaktivitet inden for alle forretningsområder, og nedskrivninger på udlån på grund af fortsat forbedrede makroøkonomiske vilkår.

Danske Bank

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Thomas F. Borgen, telefon 45 14 14 00
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 14 00

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30.
Telekonferencen kan følges direkte på: www.danskebank.com/telekonference

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab