Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsrapport for 2019

Danske Bank opnåede et resultat på 15,1 mia. kr. for 2019. Resultatet var som forventet og påvirket af en række éngangsforhold. Egenkapitalforrentning på 9,6 pct. Nye mål for samfundsansvar og bæredygtighed.

Resultatet på 60 sekunder

9739d4c7-00090258-89c53025

Året var præget af vanskelige markedsvilkår, fortsat faldende renter, en mindre forværring af de makroøkonomiske forhold og fortsat stærk konkurrence på alle markeder. Kundeaktiviteten var imidlertid fortsat på et godt niveau, og på de fleste nordiske markeder var der vækst i udlånet blandt andet på baggrund af vores partnerskabsaftaler. Omkostninger relateret til regulatoriske krav og compliance fortsatte med at stige, ligesom en forventet stigning i nedskrivninger på udlån påvirkede resultatet negativt.

Danske Bank-koncernen opnåede for 2019 et resultat efter skat på 15,1 mia. kr. mod 15,2 mia. kr. i 2018. Resultatet var som forventet og påvirket af en række éngangsforhold vedrørende blandt andet nedskrivning af goodwill, salgene af Danica Pension i Sverige og LR Realkredit A/S samt en positiv regulering af udskudt skat. Dette er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 10, 19 og 20 fra 2019. Vores resultater er fortsat under pres, men den underliggende forretning er solid med udlånsvækst og høj kundeaktivitet.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 9,6 pct. mod 9,8 pct. i 2018. 

Indtægter i alt udgjorde 45,0 mia. kr., svarende til en stigning på 1 pct. i forhold til 2018.

 • Nettorenteindtægterne faldt 7 pct. til 21,9 mia. kr. Der var udlånsvækst på næsten alle vores nordiske markeder, men dette blev udlignet af højere fundingomkostninger og pres på marginalerne. Udlånsvæksten blev blandt andet skabt på baggrund af partnerskabsaftaler.

 • Nettogebyrindtægterne steg 3 pct. til 15,9 mia. kr. Nettogebyrindtægterne var positivt påvirket af en betydelig konverteringsaktivitet i Danmark og højere performance-relaterede gebyrer i Wealth Management i 4. kvartal. Omvendt var nettogebyrindtægterne negativt påvirket af den hensættelse, vi foretog i 2. kvartal 2019 til godtgørelse til Flexinvest Fri-kunder.

 • Handelsindtægterne udgjorde 5,0 mia. kr. og steg 7 pct. i forhold til 2018. De finansielle markeder var i 2019 præget af udfordrende vilkår, og stigningen i handelsindtægterne skyldtes primært salget af LR Realkredit A/S og en højere konverteringsaktivitet.

 • Øvrige indtægter udgjorde 2,2 mia. kr. mod 0,7 mia. kr. i 2018. Stigningen skyldtes hovedsageligt salget af Danica Pension i Sverige.


Driftsomkostningerne udgjorde 27,5 mia. kr. og steg 10 pct. i forhold til 2018. Stigningen skyldtes primært højere omkostninger til compliance og hvidvaskbekæmpelse samt omkostninger i forbindelse med Estlandsagen. 

Kreditkvaliteten var fortsat solid som følge af vores stærke fokus på området. Nedskrivningerne udgjorde 1,5 mia. kr. mod en nettotilbageførsel på 0,7 mia. kr. i 2018. Udviklingen kunne hovedsageligt henføres til enkelteksponeringer samt en gennemgang af udlånsporteføljen på tværs af forretningsenhederne.  

Det samlede udlån steg 3 pct., og indlån steg 8 pct. pr. 31. december 2019 i forhold til ultimo 2018. Der var en stigning i udlånet i Danmark, Norge og Finland, mens udviklingen målt i lokal valuta var flad i Sverige. 


Bedre Bank 2023

Vi er kommet godt fra start med hensyn til at eksekvere på vores Bedre Bank-plan og har taget en række konkrete initiativer. Vi har accelereret digitaliseringsindsatsen på en række af de områder, der er vigtigst for vores kunder, vi er ved at gennemføre en forenkling af vores produktudbud, og vi har taget initiativ til mere disciplineret omkostningsstyring på tværs af koncernen.

Derudover har vi sat specifikke mål for vores ambitioner vedrørende samfundsansvar og bæredygtighed frem mod 2023: 

Bæredygtig investering 
Investering på 30 mia. kr. i den grønne omstilling via Danica Pension.

Bæredygtig finansiering 
Samlet volumen af bæredygtig finansiering (grønne lån og grønne obligationsudstedelser) for noget over 100 mia. kr.

Governance 
Over 95 pct. af medarbejderne gennemfører undervisning i risiko- og complianceforhold.

Diversitet og inklusion
Andel af kvinder i højere lederstillinger på 35 pct.

Miljøpåvirkning 
10 pct. reduktion af bankens CO2-udledning i forhold til 2019 og 75 pct. i forhold til 2010.

Iværksætteri 
10.000 opstartsvirksomheder og vækstvirksomheder understøttes med værktøjer, services og ekspertise.

Finansiel forståelse 
2 mio. personer hjælpes med værktøjer og ekspertise inden for finansiel forståelse.

Se også vores Sustainability Report 2019 på danskebank.com/samfundsansvar

Ambitionerne for samfundsansvar og bæredygtighed er en del af vores overordnede ambitioner frem mod 2023, som blev offentliggjort den 1. november 2019:

 • Danske Bank ligger i gennemsnit i top to på kundetilfredshed på alle områder.
 • Mindst 90 pct. af vores medarbejdere er engagerede.
 • Vi driver vores forretning på en bæredygtig, etisk og transparent måde og gør en positiv forskel i de samfund, vi er en del af. 
 • Vi sigter på at opnå en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. og en omkostningsprocent i den lave ende af 50’erne ved løbende at forbedre rentabiliteten ved at udnytte vores fulde potentiale. 

Nye mål for samfundsansvar og bæredygtighed
Øvrige udvalgte hovedpunkter

 • Danske Banks kapitalgrundlag er fortsat solidt med en solvensprocent på 22,7 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 17,3 pct. Dette er på linje med koncernens mål om at have en egentlig kernekapitalprocent på over 16 pct. på kort sigt og en solvensprocent på over 20 pct.


 • Bankens udbyttepolitik er uændret, og det er fortsat vores ambition at udbetale 40-60 pct. af årets resultat. Bestyrelsen indstiller på baggrund af bankens solide kapitalgrundlag, at der for 2019 udbetales et udbytte på 8,5 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 49 pct. af det rapporterede resultat. 


 • Årets resultat for 2020 forventes at ligge på 8-10 mia. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 5-6 pct., jf. vores selskabsmeddelelse af 1. november 2019.

  Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Kontakt


Souschef i presseafdelingen Karl Kjær Bang, Telefon: + 45 45 14 14 00

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu