Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank vil skulle gøre brug af kapitalbuffer i europæisk stress-scenarie

Danske Bank har sammen med 49 andre europæiske banker i løbet af 2021 deltaget i en fælles europæisk stresstest på foranledning af EBA (European Banking Authority). Stresstesten skulle oprindelig have været gennemført i 2020, men blev udskudt som følge af COVID-19.

Formålet med stresstesten er at vurdere den europæiske banksektors robusthed i tilfælde af et meget hårdt økonomisk tilbageslag. Testen viser, at Danske Bank i et sådant makroøkonomisk scenarie ville gøre brug af bankens kombinerede kapitalbuffere.

”I EU-stresstesten for 2021 anvendes et meget hårdt makroøkonomisk scenarie, selv om udgangspunktet i forvejen er stresset grundet coronakrisen. Boligpriserne vil i scenariet eksempelvis i gennemsnit falde med mere end 30 pct. i Norden. Ikke engang under finanskrisen har vi set sådanne udfald. Desuden er der anvendt en meget hård metode, hvor eventuelle ledelsesmæssige tiltag for at imødegå effekten af det givne scenarie ikke er tilladt. I denne meget usandsynlige situation ville vi være nødt til at bruge en del af vores kombinerede kapitalbuffere, som netop er formålet med sådanne buffere,” siger Stephan Engels, finansdirektør i Danske Bank.

”Vi er fortsat en af de bedst kapitaliserede banker i Europa, og vi opfylder fortsat kravene fra Finanstilsynet. Den her stresstest med det meget hårde scenarie ændrer ikke vores kapitalpolitik eller udbyttepolitik,” fortsætter han.

Meget hårdt stress-scenarie
Udgangspunktet for stresstesten er risiko- og regnskabsoplysninger pr. ultimo 2020, og stresstesten indeholder to makroøkonomiske scenarier for perioden 2021-2023 – et basisscenarie og et stress-scenarie. Øvelsen er gennemført på en statisk balance og inkluderer således ikke eventuelle tiltag for at imødegå effekten af de givne scenarier.

Stress-scenariet beskriver et meget hårdt konjunkturtilbageslag med negativ BNP-vækst, betydelige fald i bolig- og erhvervsejendomspriser og stigende ledighed. Faldet i bolig- og erhvervsejendomspriser er væsentligt hårdere i Norden i forhold til stress-scenariet for EU som helhed.

Som resultat af stresstesten opgøres Danske Bank-koncernens egentlige kernekapitalprocent ultimo 2023 til 11,5 pct. i stress-scenariet og 18,9 pct. i basisscenariet. Danske Bank-koncernens solvensprocent opgøres ultimo 2023 til 15,6 pct. i stress-scenariet og 23,5 pct. i basisscenariet. Disse tal er opgjort efter overgangsregler.

En egentlig kernekapitalprocent ultimo 2023 på 11,5 pct. betyder, at Danske Bank ville benytte 1,6 procentpoint af bankens kombinerede kapitalbuffere i stress-scenariet.

En solvensprocent ultimo 2023 på 15,6 pct. betyder, at Danske Bank ville benytte 2,5 procentpoint af bankens kombinerede kapitalbuffere i stress-scenariet.

Resultaterne af Danske Banks stresstest er tilgængelige på danskebank.com/stresstest 

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.