Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. kvartal 2023

Stærk start på året skabt af fremgang på tværs af forretningen og solid kreditkvalitet under volatile forhold. Resultat efter skat på 5,2 mia. kr. for 1. kvartal 2023.

Carsten Egeriis om resultatet1. kvartal 2023 i forhold til 1. kvartal 2022

Indtægter i alt


13,4 mia. kr. mod 10,2 mia. kr.

Driftsomkostninger


6,3 mia. kr. mod 6,4 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån


147 mio. kr. mod 234 mio. kr.

Resultat efter skat


5,2 mia. kr. mod 2,8 mia. kr.

Egenkapitalforrentning


12,7 pct. mod 6,2 pct.

Kernekapitalprocent


18,0 pct.

Solidt kapitalgrundlag til gavn for vores interessenter

I løbet af 1. kvartal 2023 stod det klart, at den store usikkerhed, der prægede 2022, fortsat var til stede. Eksempelvis voksede de geopolitiske spændinger, og krakket i Silicon Valley Bank og UBS’ overtagelse af Credit Suisse i slutningen af marts førte til yderligere volatilitet og spekulationer om den finansielle stabilitet. Det er i relation til sidstnævnte betryggende, at Danske Bank ikke er eksponeret mod de pågældende banker og har et solidt kapitalgrundlag og en tilstrækkelig likviditetsbuffer til at kunne modstod eventuel yderligere volatilitet.

Udlånsporteføljens solide kreditkvalitet og vores solide kapitalgrundlag var en klar fordel for vores interessenter, da vi med udgangspunkt i vores solide fundament og stærke rådgivningsløsninger fortsat kunne hjælpe vores kunder og samfundet generelt med at håndtere den makroøkonomiske usikkerhed.

Solid indtjening i kerneforretningen under udfordrende forhold

Økonomisk set fik vi en stærk start på året med et resultat efter skat på 5,2 mia. kr. og en stigning i de samlede indtægter på 32 pct.

Nettorenteindtægterne steg i forhold til samme periode sidste år som følge af en yderligere normalisering af renteniveauet, selv om udlånet lå på et mere eller mindre uændret niveau, når der tages højde for valutakurseffekter. På trods af den store volatilitet på de finansielle markeder og den generelle usikkerhed var gebyrindtægterne robuste, og de mere gunstige markedsforhold og god kundeaktivitet bidrog positivt til indtjeningen fra handelsaktiviteter og forsikringsaktiviteter.

Omkostningerne faldt en smule, og kreditkvaliteten var fortsat solid, hvilket betød, at vi kun foretog modelberegnede nedskrivninger på udlån og kun i et beskedent omfang.

Stephan Engels om resultatet

1. kvartal var præget af stor makroøkonomisk usikkerhed og deraf følgende stor volatilitet på de finansielle markeder. På trods af markedsforholdene fortsatte vores diversificerede forretningsmodel og kerneforretningen med at skabe gode resultater. Nettorenteindtægterne steg 43 pct. i 1. kvartal – og for 10. kvartal i træk – som følge af højere renter og vores pristiltag.

Nettogebyrindtægterne lå på et godt niveau på trods af den lavere aktivitet på boligmarkedet. Indtjeningen fra handelsaktiviteter og forsikringsaktiviteter normaliserede sig, efterhånden som markedsvilkårene blev bedre.

Kreditkvaliteten var fortsat solid, og vi har fortsat en forsigtig tilgang, hvilket er afspejlet i det forventede nedskrivningsniveau for året som helhed.

Vores bestræbelser på at øge effektiviteten gav et fortsat fald i de underliggende omkostninger, og som afspejlet i vores nylige opjustering af forventningerne til 2023 tror vi fortsat på vores evne til at kunne hjælpe vores kunder med at håndtere den aktuelle situation, der er præget af lav sigtbarhed.

Stephan Engels

CFO, Danske Bank

Udviklingen i forretningsenheder

I 1. kvartal var der en væsentlig stigning i nettorenteindtægterne i Personal Customers på 76 pct. Udviklingen skyldtes hovedsageligt stigende indtægter fra indlån som følge af renteudviklingen samt pristiltag. Kunderne skiftede investeringsprodukterne ud med opsparingsprodukter, og vi lancerede derfor en række højrenteprodukter for at imødekomme efterspørgslen.

Nettogebyrindtægterne faldt som følge af lavere konverteringsaktivitet og et fald i investeringsindtægterne forårsaget af usikkerheden på de finansielle markeder.

Driftsomkostningerne faldt som følge af fortsatte effektivitetsforbedringer. Kreditkvaliteten var fortsat solid, men nedskrivninger på udlån steg som følge af de makroøkonomiske udsigter.

Resultat før skat for 1. kvartal 2023 udgjorde 1,9 mia. kr., svarende til en stigning på 51 pct. i forhold til samme periode året før. Det bedre resultat blev skabt på baggrund af højere indtægter og lavere driftsomkostninger. Effekten blev dog delvist modsvaret af de højere nedskrivninger på udlån.
Business Customers startede året med gode resultater, der skyldtes positive markedsvilkår og en øget kundeaktivitet. Vi tilpassede organisationen i 1. kvartal og tog dermed det næste skridt i retning mod øget specialisering, større effektivitet og ensretning på tværs af de nordiske lande.

Resultat før skat for 1. kvartal 2023 udgjorde 2,4 mia. kr., en forbedring på 79 pct. i forhold til samme periode sidste år. Dette skyldtes primært højere indtægter fra indlån som følge af det højere renteniveau og tilpasning af rentevilkårene for indlån men også tilpasningen af servicegebyrer og overgang til en servicebaseret gebyrmodel for kunderne.

Gebyrer fra lånekonverteringer faldt som følge af faldende aktivitet på erhvervsejendomsmarkedet. Resultatet var negativt påvirket af svækkede valutaer.
Markedsvilkårene var fortsat udfordrende i 1. kvartal, hvor centralbankerne strammede pengepolitikken mere. Desuden gav økonomiske problemer i nogle få schweiziske og amerikanske banker anledning til en generel bekymring omkring stabiliteten af det globale finansielle system. Vi er dog klar til at hjælpe vores kunder, samtidig med at vi løbende holder øje med det aktuelle risikobillede.

Vi ser fortsat et positivt underliggende momentum, hvilket afspejles i fortsat stigende gebyrer for daglige bankforretninger, vores førende position inden for bæredygtig finans og tilgangen af nye kunder i Sverige. Desuden begynder vi at se den positive effekt af vores nye rentemarkedsstrategi, hvor vi har kalibreret vores markedsrisiko til nye markedsdynamikker. Vi kunne således med tilfredshed konstatere, at vi havde høje handelsindtægter i 1. kvartal og samtidig havde reduceret kapitalbehovet med 5 pct. i forhold til det foregående kvartal.

Resultat før skat udgjorde 2,9 mia. kr., svarende til en stigning på 69 pct. i forhold til samme periode sidste år, primært på grund af højere handels- og nettorenteindtægter.
Gunstige finansielle markeder i årets første to måneder gav vores kunder en positiv start på 2023 i relation til deres pensionsopsparing. Marts var dog påvirket af ustabilitet i den globale finansielle sektor som følge af likviditetsproblemer blandt nogle få amerikanske og europæiske banker. Den direkte effekt på Danica Pensions investeringer var ubetydelig, og de finansielle markeder har efterfølgende stabiliseret sig.

Resultat af forsikringsaktiviteter udgjorde 0,5 mio. kr. i 1. kvartal 2023 og steg dermed i forhold til samme periode sidste år.
I Nordirland fokuserer vi på fortsat at være en stabil, stærk og risikobalanceret bank, hvor vi konsoliderer vores markedsførende position og samtidig forfølger mulighederne for at øge forretningsomfanget i resten af UK baseret på en forsigtig og omkostningseffektiv tilgang. Dette understøttes af en fortsat stærk indtjening og lønsomhed, hvilket var afspejlet i et resultat før skat på 0,51 mia. kr. i 1. kvartal 2023.

Kontakt

Pressechef Stefan Singh Kailay

Tlf.: + 45 45 14 14 00