Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport for 1. halvår 2023

Gode forretningsmæssige resultater og stærk kreditkvalitet sikrer yderligere fremskridt i kerneforretningen.
Resultat efter skat på 10,2 mia. kr. for 1. halvår 2023.

Forventningerne til årets resultat for 2023 opjusteres. Resultatet forventes nu at være på 18,5-20,5 mia. kr. mod tidligere 16,5-18,5 mia. kr.

Carsten Egeriis om resultatetH1 2023 i forhold til H1 2022

Indtægter i alt


25,6 mia. kr. mod 19,1 mia. kr.

Driftsomkostninger


12,6 mia. kr. mod 12,8 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån


-28 mio. kr. mod 426 mio. kr.

Resultat efter skat


10,2 mia. kr. mod 4,5 mia. kr.

Egenkapitalforrentning


12,4 pct. mod 5,2 pct.

Kernekapitalprocent


18,1 pct.

Vi bruger vores stærke kapitalposition til at hjælpe vores kunder

I den nuværende makroøkonomiske situation kan vi med vores gode finansielle resultater, solide kapitalgrundlag og stærke likviditetsposition fortsat tilbyde ekspertrådgivning og kredit og dermed hjælpe vores kunder og øvrige interessenter med at håndtere den makroøkonomiske og driftsmæssige usikkerhed.

Den underliggende forretning er stærk, understøttet af en balanceret og forsvarlig styring af aktiver og passiver i Group Treasury, og vi har fortsat et solidt kapitalgrundlag og en stærk likviditetsposition med væsentlige buffere, der gør, at vi ligger godt over lovkravene.

God indtjening i kerneforretningen 

Vi har i 1. halvår 2023 haft et positivt forretningsmæssigt momentum på tværs af vores kerneforretning.

Resultat efter skat steg til 10,2 mia. kr. som følge af væsentligt højere nettorenteindtægter, handelsindtægter og indtjening fra forsikringsaktiviteter. Stigningen i nettorenteindtægterne skyldes primært vores pristiltag og øgede indtægter fra indlån som følge af det højere renteniveau, hvorimod nettogebyrindtægterne var påvirket af en lavere kapital under forvaltning og lavere kundeaktivitet på boligmarkedet og således faldt 13 pct.

Driftsomkostningerne var positivt påvirket af valutakurseffekter, som dog til dels blev modsvaret af inflationen. De underliggende omkostninger udviklede sig fortsat som planlagt. Nedskrivninger vedrørende kernesegmenterne var samlet set lave i 1. halvår 2023 og udgjorde en nettotilbageførsel på 28 mio. kr., hvilket afspejler den fortsat stærke kreditkvalitet i udlånsporteføljen.

Stephan Engels om resultatet

Der var fortsat fremgang i kerneforretningen i 1. halvår 2023. Lønsomheden steg, primært som følge af øgede indtægter fra indlån baseret på bedre marginaler og vores pristiltag, og handelsindtægterne steg væsentligt i forhold til det lave niveau i 1. halvår 2022. De gode finansielle resultater skal ses i lyset af den negative effekt af svækkede valutaer.

Derudover fortsatte de underliggende omkostninger med at udvikle sig som planlagt på trods af de fortsat høje omkostninger til arbejdet med at rette op på fejlene i vores historiske sager og det øgede inflationspres, hvilket resulterede i en omkostningsprocent på 49.

Kreditkvaliteten var fortsat stærk, og nedskrivningsniveauet var lavt. Tilmed kunne vi tilbageføre nedskrivninger på baggrund af et positivt udfald i relation til nogle eksponeringer og den makroøkonomiske udvikling, der var bedre end ventet,”

Stephan Engels

CFO, Danske Bank

Fra eksekvering af Bedre Bank-planen til fokus på vores Forward ’28-strategi

Vi er nu i det sidste halve år af vores Bedre Bank-strategi og gør fortsat fremskridt i forhold til vores ambitioner for kunder, medarbejdere, aktionærer og samfundet. Eksempelvis har vores arbejde med at blive en mere enkel bank gjort det nemmere for kunderne at vælge præcis det produkt, der passer bedst til deres behov. Vi drager også nu fordel af, at vi helt grundlæggende har ændret processerne for godkendelse af nye produkter og vores governance på produktområdet, hvilket gør, at vi kan at lancere produkter hurtigere og være mere fleksible i forhold til at imødekomme kundernes skiftende behov.

Vi tog i 1. halvår 2023 en række vigtige skridt for at fremme vores bæredygtighedsdagsorden, blandet andet ved at lancere en klimaplan og gøre bæredygtighed til et af de strategiske temaer i Forward ’28-strategien. Vores forretningsmæssige momentum har været positivt påvirket af eksempelvis vores nylige kampagne om finansiering af energiforbedringer for boligejere og den anerkendelse, vi har fået fra Forbrugerrådet Tænk for at tilbyde et af markedets bedste lån til elbiler.

På baggrund af vores fortsatte forretningsmæssige momentum, solide kapitalgrundlag og løbende effektivitetsforbedringer er vi fortsat fuldt ud dedikerede til at nå vores opdaterede finansielle mål for 2023, samtidig med, at vi gør klar til at skifte fokus til at eksekvere Forward ’28-strategien.

Som en del af Forward ’28 har vi annonceret vores ambition om at være en førende bank i en digital tidsalder. For at understøtte vores digitale og teknologiske transformation har vi for nylig indgået et strategisk partnerskab med Infosys, der indebærer salg af Danske IT til Infosys. Salget ligger i tråd med vores plan om at strømline organisationen, blive mere fokuseret og anvende vores ressourcer på de områder, hvor vi er stærkest, og partnerskabet betyder, at selvom en stor del af vores IT-supportfunktion vil blive drevet af Infosys, vil vi fortsat råde over de IT-kompetencer, der vil være nødvendige i fremtiden.

Privatkundeforretningen i Norge

Som en del af vores nye Forward ’28-strategi har vi indgået aftale om at sælge vores privatkundeforretning i Norge til Nordea, som vi offentliggjorde 19. juli 2023. Salget af privatkundeforretningen omfatter forvaltningen af 15 Danske Invest Horisont-fonde, der primært udbydes til privatkunder i Norge. Salget er betinget af myndighedernes godkendelse. Forløbet med godkendelse og forberedelse af overdragelsen af kunderne betyder, at salget ventes gennemført i 4. kvartal 2024.

Udviklingen i forretningsenheder

I 1. halvår 2023 var der en stigning i nettorenteindtægterne i Personal Customers på 81 pct. Udviklingen skyldtes hovedsageligt vores pristiltag samt øgede indtægter fra indlån som følge af renteudviklingen. Selv om der har været små tegn på bedring på boligmarkedet og mere optimisme på de finansielle markeder, har vi kun set begyndende tegn på øget aktivitet.

Resultat før skat for 1. halvår 2023 udgjorde 3,6 mia. kr., svarende til en stigning på 109 pct. i forhold til samme periode året før. Det bedre resultat skyldtes højere nettorenteindtægter og lavere driftsomkostninger som følge af en reduktion af antallet af fuldtidsmedarbejdere. I forlængelse af den offentliggjorte plan om at forlade det norske privatkundemarked foretog vi i 2. kvartal 2023 en hensættelse på 694 mio. kr.

Kreditkvaliteten var fortsat stærk, men nedskrivninger på udlån steg til 478 mio. kr. som følge af de makroøkonomiske udsigter.
Business Customers nød fortsat godt af de lidt bedre markedsvilkår. Lønsomheden steg, primært på baggrund af øgede indtægter fra indlån som følge af vores pristiltag og de stigende renter. Udlånsvolumen steg på tværs af markederne.

På trods af mindre forbedringer i økonomien og mere stabilitet på de finansielle markeder var kundeaktiviteten forsat afdæmpet, hvilket påvirkede de aktivitetsdrevne gebyrer og gebyrer relateret til nyudlån. Vi hjalp fortsat vores kunder med at håndtere de vanskelige vilkår ved at yde ekspertrådgivning, og kundetilfredsheden var fortsat høj.

Resultat før skat for 1. halvår 2023 udgjorde 5,0 mia. kr., svarende til en forbedring på 77 pct. i forhold til samme periode sidste år.
Markedsvolatiliteten faldt i 1. halvår 2023, men perioden var alligevel påvirket af en række risici som følge af usikkerhed omkring pengepolitiske tiltag, vedvarende inflation og lav ledighed. Vi har fortsat en tæt dialog med vores kunder og støtter dem med rådgivning, kredit og risikostyring, og vi er stolte af at være strategisk godt rustet til at imødekomme den stigning i efterspørgslen, som den bæredygtige omstilling skaber.

Vi ser fortsat et positivt underliggende momentum, udlånsporteføljen er robust og aktiviteten i Capital Markets er øget. En øget markedsandel inden for cash management-services – blandt andet skabt på baggrund af vækst i nye cash management-mandater på tværs af de nordiske lande – og en fortsat tilgang af nye kunder i Sverige resulterede desuden i højere nettorenteindtægter.

Derudover er vi stolte over at have fastholdt vores førende position inden for bæredygtig finans, idet vi i 1. halvår 2023 arrangerede flere grønne obligationsudstedelser for europæiske låntagere end nogen anden arrangør.

Resultat før skat udgjorde 5,0 mia. kr., svarende til en stigning på 125 pct. i forhold til samme periode sidste år, hvilket primært skyldtes højere handelsindtægter og nettorenteindtægter.
I 1. halvår 2023 var de finansielle markeder generelt mere stabile og positive end i det tumultagtige 2022. Den optimistiske start på året blev dog påvirket af ustabilitet i den globale finansielle sektor som følge af likviditetsproblemer blandt nogle få amerikanske og europæiske banker. De finansielle markeder stabiliserede sig sidenhen, og det nød kundernes pensionsopsparinger godt af.

Indtjeningen i Danica Pension udgjorde 689 mio. kr. i 1. halvår 2023 og var dermed en forbedring i forhold til året før. Udviklingen skyldes den positive udvikling på de finansielle markeder.
I Nordirland fokuserer vi på fortsat at være en stabil, stærk og risikobalanceret bank, hvor vi konsoliderer vores markedsførende position i Nordirland og samtidig forfølger mulighederne for at øge forretningsomfanget i resten af UK baseret på en forsigtig og omkostningseffektiv tilgang. Dette understøttes af en fortsat stærk indtjening og lønsomhed, hvilket var afspejlet i et resultat før skat på 941 mio. kr. i 1. halvår 2023.

Udbytte

På baggrund af det gode resultat for 1. halvår 2023 og koncernens solide kapitalgrundlag har bestyrelsen godkendt et foreløbigt udbytte på 7 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en udbetaling på 59 pct. af periodens rapporterede resultat.

Udbyttet vil blive udbetalt den 26. juli 2023 med ex-udbyttedato den 24. juli 2023.

Danske Banks udbyttepolitik er uændret, og det er fortsat vores ambition at udbetale 40-60 pct. af årets resultat. Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag og en stærk likviditetsposition, og det er fortsat bestyrelsens hensigt at følge bankens politik for udlodning af kapital.

Forventninger til 2023

Det forventede resultat for 2023 opjusteres til 18,5-20,5 mia. kr. inklusive effekten af den nye bankskat i Danmark og yderligere engangsindtægter vedrørende skat. Ved offentliggørelsen af vores opjustering den 13. april i år var det vores forventning, at årets resultat for 2023 ville være på 16,5-18,5 mia. kr.

Nettorenteindtægterne forventes at stige på baggrund af centralbankernes annoncerede rentestigninger og vores forretningsmæssige momentum, mens nettogebyrindtægterne forventes at være lavere end niveauet i 2022. Handelsindtægterne forventes at være påvirket af et tab på 0,8 mia. kr. under anden totalindkomst som følge af afviklingen af en valutaswap relateret til salget af privatkundeforretningen i Norge, som er betinget af myndighedernes godkendelse. Indtjeningen fra forsikringsaktiviteter forventes at være under det normaliserede niveau som følge af negative værdiansættelser og et højere skadesniveau.

Omkostningerne for 2023 forventes på trods af inflationspresset at være på 25–25,5 mia. kr. og vil afspejle vores fokus på omkostningsstyring. Heri er indeholdt en forventning om fortsat høje omkostninger til arbejdet med de historiske sager på ca. 1,1 mia. kr.

Nedskrivninger på udlån forventes at være på op til 1,5 mia. kr. som følge af en fortsat stærk kreditkvalitet, tilbageførsler i 1. halvår 2023 og en mindre end forventet påvirkning fra modelberegnede nedskrivninger drevet af de dårligere makroøkonomiske udsigter.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen i forretningsomfanget og de makroøkonomiske forhold.

Kontakt

Kommunikationsrådgiver Mads Sixhøj

Tlf.: + 45 45 14 14 00